Adatvédelem

A GeekCorner internetes oldala bármiféle adat megadása nélkül látogatható. A vásárláshoz azonban szükségessé válik a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, címének, e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

A GeekCorner számára kiemelt fontosságú az ügyfelei által rendelkezésre bocsátott személyes és céges adatok védelme, így minden esetben az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. A birtokunkban lévő adatokat nem bocsátjuk más felhasználók rendelkezésére, sem üzleti-, sem marketing-, sem magáncélokra. Kivételt képeznek a hatóságok.

www.geekcorner.hu  felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a Figuravilág Kft. kizárólagos tulajdonát képezik.

www.geekcorner.hu főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.geekcorner.hu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

A Figuravilág Kft. a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy ügyfelei számára reklámüzenetet, hírlevelet csak a beleegyezésük után küld el, és mindig biztosítja a szolgáltatás megszüntetésének lehetőségét. Azok a partnerek, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás kérése után úgy döntenek, hogy azt a továbbiakban nem szeretnék kapni, bármikor lemondhatják a szolgáltatást.

Egyes termékeknél külön felhívjuk a figyelmet, mire kell kiemelten figyelniük. A Figuravilág Kft. nem tud semmilyen felelősséget vállalni a nem rendeltetésszerű használat ellen, főleg akkor, ha erre külön felhívja rá a felhasználó figyelmét.


GDPR tájékoztató 

 

1. Adatkezelő megnevezése

 

Társaság neve:

Figuravilág Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cég neve:

Figuravilág Kft.

Székhelye:

1141 Budapest,Jeszenák János utca 141.

Cégjegyzékszám:

01-09-966830

Adószám:

23465424-2-42

Elektronikus elérhetősége

info@geeckorner.hu

Képviseletére jogosult személy

Müller András

 

2. Adatkezelés szabályai

 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2016. október 1-jétől visszavonásig tart.

 

Mint a www.geekcorner.hu/www.geekcorner.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a Figuravilág Kft. (a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

 

E tájékoztató a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Társaság által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

 

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

 

A Társaság kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

 

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

 

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

 

A Társaság mindenkori ügyvezetője a Társaság sajátosságainak figyelembe vételével határozta meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

 

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

 

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

 

A Társaság a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

 

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

 

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

 

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

 

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

 

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 

 

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Társaságunk mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                             Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:                  1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                      www.naih.hu

 

4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

 

4.1. A honlap adatkezelése

A honlapunkra tett látogatások során egyes adatok statisztikai elemzés céljával kerülnek összegyűjtésre. Az ilyen adatok terjedelméről az alábbiakban olvashat. Az ilyen adatok gyűjtése kizárólag belső felhasználásra történik, amelyek célja elsősorban honlapunk folyamatos továbbfejlesztése, hogy az minél jobban alkalmazkodjon az Ön üzleti vagy személyes igényeihez. A látogatások követésére a Piwik eszközt alkalmazzuk (piwik.org). Egy-egy látogatás alkalmával az Ön böngészője által a szerverünkre küldött következő adatokat gyűjtjük össze és elemezzük. Az adatokat JavaScript segítségével gyűjtjük, amely webhelyünk minden oldalán fut. A JavaScript egy nyomkövető sütit helyez el az Ön számítógépén, hogy segítségével azonosítani tudja az Ön egyes látogatásait és felismerje a honlapunkra tett ismételt látogatásokat. A következő adatok kerülnek összegyűjtésre:

-        Kérés (a kért adatfájl neve) (pl. www.beispiel.de/index.html) paraméterekkel együtt (pl. www.beispiel.com/de/search?keyword=verantwortung)

-        Böngésző típusa és verziószáma (pl. Internet Explorer 6.0)

-        Böngésző nyelve (pl. német)

-        Operációsrendszer (pl. Windows XP)

-        A böngésző ablak belső felbontása

-        Képernyőfelbontás

-        Aktív JavaScript

-        Telepített bővítmények (Java, Flash, Real, Quicktime, ...)

-        Sütik ki/be

-        Színmélység

-        Hivatkozott oldal URL (az előzőleg meglátogatott oldal és annak paraméterei, pl. keresett tételek egy keresőmotorban, ...)

-        IP cím a látogató országának azonosítására. Magát az IP címet kizárólag a földrajzi elhelyezés és a szolgáltató azonosítására használjuk és ezt követően azonnal töröljük.

-        A belépés dátuma és ideje

-        Kattintások

4.2. Kapcsolatfelvétel a Társasággal, regisztráció

 

A Társaság honlapján lehetősége van a látogatónak a Társasággal történő a kapcsolatfelvételre: egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Társaság adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

 

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

 

adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése, regisztráció

kezelt adatok köre: név, elérhetőségek, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, rendelések adatai

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása. 

adattárolás határideje: amennyiben az érintett nem válik a Társaság ügyfelévé, úgy a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig), amennyiben az érintett a Társaság ügyfelévé válik, úgy ügyfélkapcsolattartás esetén addig, ameddig az érintett a Társaság ügyfele

adattárolás módja: elektronikus

 

4.3. Ügyfélkapcsolattartási célú adatkezelés hírlevél útján

 

A Társaság partnereivel és az érdeklődőkkel történő minél szorosabb kapcsolattartás céljából ügyfélkapcsolattartási célú hírlevelet üzemeltet – ezen keresztül tájékoztatva az érdeklődőket az aktualitásokról és minden releváns információról. A hírlevélre természetes személy neve és e-mail címe megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel.

 

Minden kiküldött hírlevélben szerepel közvetlen leiratkozási lehetőség.

 

Az ügyfélkapcsolattartás során a Társaság az ügyfelek számára releváns információkat küld meg azon partnerei számára, akik feliratkoztak a Társaság hírlevelére vagy ügyfélként hozzájárultak az ilyen célú megkeresésekhez.

 

adatkezelés célja: az ügyfelekkel, partnerekkel és érdeklődőkkel történő kapcsolattartás hírlevél útján

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cégnév, telefonszám

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: leiratkozásig

 

5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.


 

GeekCorner © 2018 | Készítette: Q Dokumentum